Home   About Us   Vision   QA Certifications   Our Targets   Contact us  
  Products:   Wire   Process                
Welcome to Siam Wire Rope
| Catalogue Download |   Choose Language   
 
เป้าหมายของเรา

 เป้าหมายในปี 2558

  เพิ่มพลผลิตให้สูงขึ้น: เราจะเพิ่มยอดการผลิตให้สูงขึ้นจาก คุณภาพดีขึ้น

  ส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการทำงาน : เราจะลดอุบัติเหตุในการทำงานจาก 1 เปอร์เซ็นต์ให้เหลือ 0.5เปอร์เซ็นต์

  ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงาน: รณรงค์ให้พนังงานปิดแอร์ปิดไฟฟ้า เวลา 12.00น.-13.00น.และเวลา 17.00น.-17.30น.

  ส่งเสริมการทำ 5 ส.: โดยให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมการทำ 5 ส.โดยใช้เวลาก่อนเลิกกงาน 20 นาทีในการทำ 5 ส.ในเขตพื้นที่ที่ตนเองรับผิดชอบ ปลูกจิตสำนึกของทุกคนให้รักความสะอาด

  ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) : กำหนดทำ 5 ส.ครั้งใหญ่ทุกๆ 3 เดือนใช้เวลา 4 ชั่วโมง

  เสริมสร้างความรู้ 5 ส. ให้กับพนักงงาน: โดยจัดการอบรมให้พนักงงานมีความรู้เรื่อง 5 ส.

  เสริมสร้างประสิทธิภาพของเครื่องจักร: ให้มีการจัดทำ TPM โดยมีการอบรมณ์ให้พนักงานรู้จักการทำ TPM ทุกคน ทั้งช่างควบเครื่อง ทีมงานซ่อมบำรุง โดยทุกคนต้องร่วมกันทำ

  รักษามาตรฐานการผลิต: เราจะรักษามาตรฐานในการผลิตแบบเดิมไว้และเพิ่มมาตรฐานเก่าให้สูงขึ้นตามมา

 

             
   
 
Home About Us Vision QA Certifications Our Targets Contact Us