Home   About Us   Vision   QA Certifications   Our Targets   Contact us  
  Products:   Wire   Process                
Welcome to Siam Wire Rope
| Catalogue Download |   Choose Language   
 
เกี่ยวกับเรา

บริษัทสยามไวส์โรพ จำกัด มีความเชื่อมั่นในธุรกิจลวดสลิงโดยบริษัทของเราจะผลิตลวดสลิงที่มีคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อไห้ลูกค้าใช้ประโยชน์จากลวดสลิงได้เต็มที่ โดยบริษัทสยามไวร์โรพของเรามีวัสดุเหล็กเส้นที่มีคุณภาพเครื่องจักรที่ดี และมีบุคลากร ที่ประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ในการรีดลวด และตีเกลียวสลิง บริษัทของเรายังมีตัวแทนจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ และต่างประเทศ อีกมากมาย บริษัทของเรายังได้รับมาตารฐานการผลิตคือ ISO 9002:1994 ในปี ค.ศ.2001BS EN ISO9002:1994 ในปี ค.ศ. 2001 ฉะนั้นแล้วบริษัทสยามไวส์โรพจึงสามารถผลิตสินค้าที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพระดับส่งออกนานาชาติให้ผู้บริโภคใช้ประโยชน์ของสินค้าของเราใด้อย่างเต็มที่

เลขที่ 272/1 หมู่ 4 ถ.สขุมุวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 10270
โทรศัพท์: 02 - 7578080 โทรสาร : 02 - 7578142

 

             
   
 
Home About Us Vision QA Certifications Our Targets Contact Us